duminică, 12 februarie 2012

De unde începem?

De unde începem?
De la necesitatea de a le fi aproape  şi de a crea cele mai bune condiţii de educaţie de care suntem în stare celor care ne sunt cei mai dragi, copiilor nostri.
De ce ne-am constituit în Asociaţia Părinţilor de la Şcoala Nr. 1 Sfântul Gheorghe din Giurgiu?
Fiindcă acolo avem copiii şi fiindcă nu exista această  asociaţie.

Cine va lucra sau va participa la această acţiune?
Oricare părinte, învăţător, profesor, membru al Asociaţiei Părinţilor de la Şcoala Numărul 1 Sf. Gheorghe din Giurgiu.

Ce sperăm?
Sperăm ca prin eforturile noastre complementare să aducem un plus actului educativ, să fim un sprijin real elevilor-copii  ai noştri, cadrelor  didactice.
Cum?
Prin implicare şi utilizarea resurselor personale de inteligenţă, efort şi a instrumentelor pe care societatea ni le pune la dispoziţie. Vom încerca să fim partenerii instituţiilor europene, naţionale, regionale şi locale în implementarea unor proiecte care să atragă resurse financiare sau cu ajutorul cărora să putem îmbogăţi zestrea de material didactic al şcolii. 
Unde vom lucra?
În principiu, la sediu, dar în realitate, oriunde va fi nevoie pentru a ajunge la rezultatele previzionate.
Când?
În timpul nostru liber, nefiind plătiţi pentru acest lucru, participarea noastră bazându-se pe voluntariat.
Pornind de  la aceste principii de bază, pe care cu siguranţă le vom dezvolta în timp, sperăm să aducem un plus de valoare actului educativ şi să punem această Asociaţie a Părinţilor într-un cadru formal, din care să poată deveni un partener real pentru Şcoală şi alte instituţii.


Aici sunt date din  STATUTUL ASOCIATIEI
“ASOCIATIA PARINTILOR DIN SCOALA NR.1 SF. GHEORGHE GIURGIU:
ART.4 Asociatia “ ASOCIATIA PARINTILOR DIN SCOALA NR. 1 SF. GHEORGHE GIURGIU” este persoana juridica non-profit, constituita in baza Decretului nr.31/1954, a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 aprobata prin Legea nr. 346/2005 .

ART.5 Sediul Asociatiei se stabileste in GIURGIU, str.Tudor Vianu . nr. 2 Sediul poate fi schimbat la o alta adresa sau in alta localitate din tara in baza deciziei Adunarii Generale a membrilor asociati.

ART.6 Asociatia va putea deschide reprezentante, birouri, va putea infiinta sucursale si filiale pe teritoriul tarii. Va avea dreptul de a se afilia la organisme similare din tara si strainatate, pastrandu-si insa, fata de orice alta organizatie la care adera, autonomia.

ART.7 Durata de functionare a asociatiei. Asociatia “ ASOCIATIA PARINTILOR DIN SCOALA NR. 1 SF. GHEORGHE GIURGIU” se constituie pe o perioada de timp nelimitata, si isi incepe activitatea de la data ramanerii irevocabile a incheierii judecatoresti de functionare a acesteia.

CAP.III. SCOPUL SI OBIECTUL ACTIVITATII.

ART.8 Scopul pentru care a fost creata Asociatia.
 Scopul asociatiei este sprijinirea unitatii de invatamant, Scoala Nr 1 SF. GHEORGHE, din GIURGIU, in activitatea de educare, instruire formare, indrumare si supraveghere a elevilor acestei scoli, si implicarea in activitatile de imbunatatire, modernizare si intretinerea bazei materiale a scolii, implicarea in activitati extrascolare :

(a) Sustinerea, modernizarea, eficientizarea, cresterea eficacitatii si calitatii precum si imbunatatirea continua a invatamantului, in concordanta cu standardele Uniunii Europene si a specificului societatii romanesti, in interesul copiilor din scoala;
(b) Sustinerea si promovarea intereselor copiilor si parintilor din Scoala nr. 1 in relatiile cu profesorii si conducerea scolii;

Art.  9.  Obiectivele asociaţiei sunt:
-    identificarea modalităţilor, mijloacelor şi surselor de realizare a scopului fundamental, precum şi elaborarea de studii, materiale şi strategii compatibile cu scopul declarat;
-    desfăşurarea de activităţi în scopul realizării şi îmbunătăţirii continue a procesului de instruire şi educare a copiilor şi elevilor, a activităţilor de orientare şcolară şi profesională, a activităţilor de integrare socială a adolescenţilor şi de pregătire a părinţilor pe probleme privind educarea copiilor;
-    colaborarea cu şcoala în vederea asigurării unei baze materiale pentru desfăşurarea în condiţii optime a educaţiei copiilor şi elevilor;
-    colaborarea cu instituţii de învăţământ preşcolare, preuniversitare, inspectoratele şcolare, primării, prefecturi şi Ministerul Educaţiei Naţionale, cu asociaţii şi fundaţii similare;
-    promovarea şi dezvoltarea unor relaţii de natură culturală şi ajutorare materială şi umanitară;
-    stabilirea de raporturi de asociere, afiliere sau alte asemenea raporturi cu instituţii sau organizaţii din ţară sau străinătate, care prin scopul, obiectul lor de activitate promovează întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea şcolii şi a învăţământului;
-    colectarea, recepţionarea şi distribuirea ajutoarelor achiziţionate prin donaţii în natură sau bani din ţară şi străinătate, de la persoane fizice sau juridice;
-    realizarea oricăror alte activităţi compatibile cu scopul asociaţiei, efectuate în condiţiile legii.
- sprijinirea scolii si participarea la organizarea si desfasurarea festivitatilor scolare
- acordarea de burse scolare si extrascolare elevilor;
- sprijinirea initiativelor si proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ si valorifica pregatirea si inteligenta lor; protejarea tinerelor valori;
-gestionarea fondurilor provenite din cotizatii si alte surse
-acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara;
-sprijiirea scolii in orice alte activitati, la solicitarea acesteia.
- promovarea si cunoasterea traditiilor culturare specifice poporului roman, dezvoltarea multiculturalismului si a dialogului social;CAP.IV. ORGANIZAREA, CONDUCEREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

ART.10 Pentru coordonarea activitatii Asociatiei in vederea scopului propus, precum si pentru administrarea patrimoniului sau, se constitue organe de directie, administratie si control.

ART.11 Structura organizatorica este formata din: Adunarea Generala, Consiliul Director, Cenzorul.

ART.12. ADUNAREA GENERALA Organul de conducere al asociatiei este Adunarea Generala, formata din totalitatea asociatilor.
Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
 a) stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
c) alege si revoca membrii Consiliului Director;
 d) alege si revoca cenzorul sau, dupa caz, membrii Comisiei de Cenzori;
 e) infiinteaza filiale;
 f ) modifica actul constitutiv si statutul asociatiei;
 g) hotaraste dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 h) orice alte atributii prevazute pin lege.